Huricap

Wat gaan we eraan doen?

Hoe ver zijn we gekomen in 2015?

Met trainingen, advies en begeleiding, en met publicaties over het monitoren, documenteren en rapporteren (MDR) van mensenrechtenschendingen, wil Huricap de vaardigheden van Afrikaanse ngo’s en gemeenschapsorganisaties op dit gebied vergroten. Er werden in 2015 nieuwe MDR-programma’s gestart in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Sudan. In de DRC werden 38 nieuwe mensenrechtenwaarnemers opgeleid. In Zuid-Sudan werden zestien mensen opgeleid om te kunnen rapporteren over mensenrechten, onder meer in het kader van de Universele Periodieke Review van de Verenigde Naties in 2016, en om bij te dragen aan het vredes- en verzoeningsproces waarin het jonge land zich bevindt. De trainingen in Zuid-Sudan hadden een speciale nadruk op seksueel geweld. Op verzoek van het regionale Amnesty-kantoor in Dakar (Senegal) organiseerden we een MDR-training in het noorden van Kameroen, waar de situatie de laatste twee jaar is verslechterd als gevolg van het overgewaaide moslimfundamentalisme en gerelateerde geweld onder leiding van Boko Haram uit Noordoost-Nigeria. Verder waren er MDR-trainingen in Sudan, Mali en Oeganda. Resultaat: Deze trainingen scherpten de kennis van de deelnemers aan over het verschil tussen schendingen van mensenrechten en andere misdaden. Ook leerden zij basisvaardigheden om effectief over schendingen te rapporteren, en kregen deelnemers oog voor hun eigen veiligheid en die van anderen, zoals getuigen.

In 2015 is gewerkt aan diverse publicaties en trainingsmaterialen. De MDR Facilitator’s Guide is grotendeels herzien en in januari verscheen een nieuw deel in de Haki Zetu-serie over sociale, economische en culturele rechten: Land and Human Rights. Hierin wordt ingegaan op de veelvoorkomende mensenrechtenschendingen die te maken hebben met landonteigeningen en conflicten over land.

Evaluatie

Huricap heeft veel expertise en kennis op het gebied van capaciteitsopbouw. Met haar kennis op het gebied van monitoren, documenteren en rapporteren, economische, sociale en culturele rechten en over lokale strategieën om toegang tot recht te vergroten, heeft Huricap veel bij te dragen aan de internationale mensenrechtenbeweging. Daarom zal de focus in de komende jaren langzamerhand verschuiven van het opbouwen en werken in coalities in langetermijnprogramma’s naar het werken met bestaande partners en netwerken in korter durende capaciteitsopbouw programma’s. Ter voorbereiding hierop heeft het programma in 2015 hard gewerkt aan het ontwikkelen van strategieën voor het gefaseerd afbouwen van Amnesty’s steun aan de langetermijnprogramma’s in Oeganda, Burundi en Sierra Leone. Ook werd ingezet op het vergroten van Huricap’s zichtbaarheid in de internationale beweging en de samenwerking met regionale Amnesty-kantoren, onderzoekers en partners.

Huricap gaf in 2015 opdracht tot een externe evaluatie van zijn langetermijnprogramma’s in Burundi en Oeganda met het oog op het gefaseerd afbouwen ervan. Resultaat: Belangrijkste conclusie was dat de trainingen aan trainers, gevolgd door begeleiding, de capaciteit van de lokale organisaties voldoende heeft versterkt om door te gaan met mensenrechtenwerk nadat Amnesty’s financiering is beëindigd. Daarnaast was er een externe evaluatie van het Youth Project, dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Northern Uganda Human Rights Partnership (NUHRP). Sinds 2009 werkt Huricap in het noorden van Oeganda samen met de lokale ngo’s verenigd in het NUHRP, en ondersteunt hun projecten met capaciteitsopbouw, technisch advies en financiële bijdragen. Het Youth Project stelt jongerenorganisaties in staat om onder meer op te komen voor hun mensenrechten en deel te nemen aan conflictoplossing. Resultaat: De evaluatie wees uit dat het Youth Project ‘significant had bijgedragen aan het mensenrechtenlandschap in Noord-Oeganda’. Jongeren raakten meer betrokken bij zaken binnen hun gemeenschap op het gebied van mensenrechten, goed bestuur en conflictoplossing. Door het project zijn jongeren steeds meer gaan participeren in lokaal bestuur.

Hoe gaan we verder in 2016?

Huricap gaat in 2016 door met de MDR-trainingen, onder meer voor nieuwe samenwerkingspartners en mensenrechtenverdedigers in de Centraal Afrikaanse Republiek, Gambia, Somalië, Nigeria, Kameroen, en mogelijk Tsjaad en Niger. Capaciteitsversterking op het gebied van economische, sociale en culturele rechten zal plaatsvinden in Burkina Faso, Burundi en Zimbabwe. Daarnaast zal Huricap in 2016 zijn werkveld uitbreiden naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In samenwerking met diverse Amnesty-teams zullen wij in een aantal landen in deze regio een start maken met het identificeren van mogelijke partnerorganisaties die baat hebben bij versterking van hun MDR-capaciteiten. Daarnaast zal Huricap actief bijdragen aan de oprichting van een Human Rights Defenders Academy, een online trainingsplatform voor mensenrechtenverdedigers in de regio. In 2016 wordt verder een nieuw trainingsprogramma ontwikkeld over bedrijven en mensenrechten. In drie landen waar Huricap al sinds enkele jaren actief is, Oeganda, Sierra Leone en Burundi, ontwikkelden we in 2015 strategieën voor het gefaseerd afbouwen van Amnesty’s steun. Om de voortgang van deze programma’s te waarborgen en de zelfredzaamheid van de partners te verstevigen, zal in 2016 nog ondersteuning geboden worden, onder andere op het gebied van fondsenwerving.