Verantwoordingsverklaring

Introductie

In de verantwoordingsverklaring legt het Bestuur van Amnesty Nederland verantwoording af over de principes van goed bestuur:

 1. Onderscheid in de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren;
 2. Zo effectief en efficiënt mogelijk besteden van de beschikbare middelen;
 3. Optimaal rekening houden met de verschillende groepen belanghebbenden.

Amnesty Nederland houdt zich aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, die in 2005 is uitgebracht door de Commissie Wijffels. De code bevat normen voor de inrichting en het functioneren van goed bestuur. Daarnaast behelst hij richtlijnen voor de relatie tussen Bestuur en toezicht, en richtlijnen voor de verantwoording van beleid. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt jaarlijks het Bestuur, beleid en de verantwoording van fondsenwervende instellingen. Hoe geld wordt geworven, hoe het wordt besteed en hoe daarover verslag wordt uitgebracht. Om in aanmerking te komen voor het CBF-keurmerk moet aan bepaalde regels zijn voldaan. Zo is de Code Goed Bestuur opgenomen in het CBF-keurmerk. Amnesty Nederland is begin 2015 opnieuw erkend als keurmerkhouder na de gebruikelijke, periodieke hertoetsing door het CBF. Dit keurmerk geldt voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

De bestaande verdeling van rollen en taken is vastgelegd in de statuten van de internationale Amnesty-beweging, de statuten en het algemeen reglement van de Vereniging Amnesty International, Afdeling Nederland, en het directiestatuut van Amnesty Nederland. Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. In overeenstemming met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren gescheiden.

Internationale organisatie

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die actievoeren voor een wereld waarin de mensenrechten van iedereen worden gerespecteerd. Amnesty heeft meer dan 2 miljoen leden en donateurs en meer dan 5 miljoen activisten die onze oproep voor gerechtigheid kracht bijzetten. Het hoofdkantoor bevindt zich in Londen en wordt het Internationaal Secretariaat genoemd. Alle nationale afdelingen dragen bij aan de financiering van de beweging.

De beweging bestaat uit nationale Amnesty-afdelingen, landelijke verenigingen met een eigen Bestuur. De strategie van de beweging wordt uitgezet door de internationale algemene ledenvergadering (International Council Meeting, ICM) waar vertegenwoordigers in zitten van alle Amnesty-afdelingen. De ICM komt iedere twee jaar bij elkaar, zo ook in 2015. Het negenkoppige Internationaal Bestuur wordt gekozen door deze internationale ledenvergadering en bestuurt de Amnesty International-beweging. Het Internationaal Bestuur rapporteert aan de internationale algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid. De beweging en haar governance-structuur zijn zodoende georganiseerd als een vereniging, waarbij de leden (in dit geval de nationale Amnesty-afdelingen en andere Amnesty-entiteiten verenigd in de ICM) vooraf de strategie op hoofdlijnen bepalen en toezichthouden, het Internationaal Bestuur het Internationale Secretariaat bestuurt, en de door het Internationaal Bestuur benoemde secretaris-generaal het werk uitvoert door het Internationale Secretariaat aan te sturen. Het Internationaal Bestuur legt verantwoording af over het werk van het Internationaal Secretariaat aan de internationale algemene ledenvergadering.

De belangrijkste taken van het Internationaal Secretariaat zijn:

 • onderzoeken, verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen;
 • coördineren van internationale acties en campagnes, en uitbrengen van actiemateriaal;
 • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in intergouvernementele organisaties zoals de VN;
 • benaderen van internationale media;
 • stimuleren van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen bestaan;
 • fondsenwerving bij internationale organisaties.

De nationale Amnesty-afdelingen brengen mensenrechtenschendingen die plaatsvinden over de hele wereld en in eigen land onder de aandacht van het publiek, beleidsmakers en politici, en roepen op tot actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te beëindigen. Dat wordt gedaan op basis van het mensenrechtenonderzoek verricht door de onderzoekers van het Internationaal Secretariaat, aangevuld met onderzoek van de nationale Amnesty-afdelingen in eigen land. De kwaliteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek is essentieel voor het werk en de geloofwaardigheid van Amnesty. De beweging hanteert er hoge kwaliteitseisen voor. Het Internationaal Secretariaat ontwikkelt ook internationale mensenrechtencampagnes, die door de nationale Amnesty-afdelingen wereldwijd worden gevoerd. Zo beoogt de beweging wereldwijd maximale impact te behalen. Hoe meer druk er wereldwijd wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat politici een einde zullen maken aan mensenrechtenschendingen in het eigen land.

Op het Internationaal Secretariaat werken zo’n 400 betaalde en 100 vrijwillige medewerkers uit meer dan vijftig landen. In 2014 vonden 236 onderzoeksmissies plaats in 92 landen en territoriale gebieden. Het Internationaal Secretariaat bracht 338 rapporten uit over mensenrechtenschendingen; en 618 spoedacties, waarvan er 350 nieuwe acties betroffen en 268 vervolgacties.

Amnesty Nederland speelt een actieve rol in het internationaal overleg van voorzitters en directeuren van de wereldwijde organisatie. Dat kwam naar voren in onze inzet in de besprekingen over het Global Transition Programme, waarbij onder meer de inrichting van regionale kantoren (zogeheten hubs) wordt geregeld als decentralisatiemaatregel. Waar Amnesty voorheen altijd een organisatie is geweest met één internationaal centrum voor onderzoek in Londen, doen Amnesty-medewerkers nu onderzoek en voorbereiding van campagnes in diverse delen van de wereld. Hubs waren er eind 2014 in Dakar, Nairobi, Johannesburg, Hongkong en Mexico-Stad. Er zijn ook hubs in ontwikkeling in Brazilië, India en Nigeria.

Inleiding

In de verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over de principes van goed bestuur:

 1. Onderscheid in de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren.
 2. Zo effectief en efficiënt mogelijk besteden van de beschikbare middelen.
 3. Optimaal rekening houden met de verschillende groepen belanghebbenden.

 

Amnesty Nederland houdt zich aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen die in 2005 is uitgebracht door de Commissie Wijffels. De code bevat normen voor de inrichting en het functioneren van goed bestuur. Daarnaast behelst het richtlijnen voor de relatie tussen Bestuur en toezicht, en richtlijnen voor de verantwoording van beleid. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt jaarlijks het Bestuur, beleid en de verantwoording van fondsenwervende instellingen. Hoe geld wordt geworven, hoe het wordt besteed en hoe daarover verslag wordt uitgebracht. Om in aanmerking te komen voor het CBF-keurmerk moet aan bepaalde regels zijn voldaan. Zo is de Code Goed Bestuur opgenomen in het CBF-keurmerk. Amnesty Nederland is begin 2015 opnieuw erkend als keurmerkhouder na de gebruikelijke, periodieke hertoetsing door het CBF. Dit keurmerk geldt voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

 

De bestaande verdeling van rollen en taken is vastgelegd in de statuten van de internationale Amnesty-beweging, de statuten en het algemeen reglement van de Vereniging Amnesty International, afdeling Nederland en het directiestatuut van Amnesty Nederland. Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. In overeenstemming met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn de functies toezichthouden, besturen en uitvoeren gescheiden.

Ledenraad

De Ledenraad van Amnesty Nederland bestaat uit maximaal veertig leden die worden gekozen door de leden van de vereniging. In mei 2013 werden de laatste driejaarlijkse verkiezingen georganiseerd. De eerst volgende verkiezingen vinden plaats in juni 2016. Per 31 december 2015 bestaat de raad uit 35 leden. Zeventien leden zitten in hun tweede termijn. In 2016 kunnen leden die dan hun tweede termijn volmaken, nog eenmaal voor een periode van drie jaar worden gekozen.

De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol als vertegenwoordiging van de leden van Amnesty. Toezicht vooraf is gewaarborgd doordat de Ledenraad het (meerjaren) beleidsplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting moet goedkeuren. Door het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening is toezicht achteraf gegarandeerd. Twee keer per jaar wordt de Ledenraad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van Amnesty’s beleidsplan Agenda ’10-’16.

De Ledenraad is bevoegd te besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden en het benoemen en ontslaan van de accountant van de vereniging. Ook is de Ledenraad bevoegd om de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden. Daarnaast is het de taak van de ledenraadsleden om voeling te houden met de (actieve) leden van de vereniging in hun regio.

 • Ledenraadsvergaderingen in 2015

In 2015 kwam de Ledenraad tweemaal bijeen: op 27 juni en op 28 november. In april 2015 werd voor de Ledenraad een beleidsavond gehouden over de nieuwe internationale strategie. Op 27 juni keurde de Ledenraad het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 goed. Ook werd tijdens deze vergadering van gedachten gewisseld over de uitwerking van de koers van Amnesty Nederland vanaf 2015. Verder werd de Ledenraad bijgepraat over ontwikkelingen in de internationale beweging, bijvoorbeeld op het gebied van het Global Transition Programme en de plannen ter verbetering van het internationale besturingsmodel.

Op de vergadering van 28 november keurde de Ledenraad het jaarplan en de begroting voor 2016 goed en werd gediscussieerd over het belang van en de kansen voor de inzet van vrijwilligers en actieve leden voor Amnesty Nederland. De Ledenraad keurde tevens de aangepaste statuten en algemeen reglement goed.

 • Commissies

De Financiële Commissie bestaat uit leden van de Ledenraad en adviseert de Ledenraad over financiële zaken, in ieder geval over de jaarrekening en de begroting. In 2015 kwam de Financiële Commissie van de Ledenraad viermaal bijeen. Op 31 december 2015 bestond de commissie uit de volgende leden: Henk Boer, Jos Rijntjes, Isa Schipper, Corné Stroop en Henk Voets.

 • Functioneren Ledenraad

In het najaar van 2015 is, met het oog op de verkiezingen voor de Ledenraad in juni 2016, een begin gemaakt met een zelfreflectie op het functioneren van de Ledenraad. De resultaten daarvan zullen, met voorstellen over de werkwijze en adviesfunctie van de Ledenraad, in september 2016 besproken worden.

 • Onkostenvergoeding

De leden van de Ledenraad kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van de Ledenraad declareren. De vergaderingen van de Ledenraad vinden plaats op het Amnesty-kantoor in Amsterdam. De vergaderkosten van de Ledenraad bedroegen in 2015 € 7.427.

Samenstelling Ledenraad

Regio Brabant/Limburg

Cisca Beudeker, Mohammed Bouyaouzan (2e termijn), Tom Godefrooij (2e termijn), Dimitri de Pont, Corné Stroop (2e termijn), Hans Zwarts (2e termijn)

 

Regio Drenthe/Friesland/Groningen

Sjaak Kloppenburg, Migiel de Lange (2e termijn), Bennie Werink (2e termijn), Deborah Wolting-Tolk (2e termijn) en Tanja van der Woude (2e termijn)

 

Regio Zuid-Holland/Zeeland

Anne van Dijk, Liesbeth Mulder (2e termijn), Jeannette Ridder-Numan, Jos Rijntjes, Paul Schenderling (2e termijn), Henk Voets (2e termijn)

 

Regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland

Cees van Bockel (2e termijn), Agnes Goldenbeld, Gerard van de Hek (2e termijn), Hélène van der Sijp (2e termijn), Rinus van de Warreburg, Peter Wester (2e termijn)

 

Regio Flevoland/Noord-Holland/Utrecht

Aad Alkemade (2e termijn), Henk Boer, Gert-Jan van Dommelen (2e termijn), Hans van der Kooi, Ton Moolenaar, Camilia Roemer, Isa Schipper, Carolien Schönfeld, Adam Sibarani, Ellie Teunissen (2e termijn), Ilan de Vré, Meike Zwaan

Bestuur

Het Bestuur  van Amnesty Nederland is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het directiestatuut is vastgelegd, delegeert het Bestuur de dagelijkse leiding aan de Directie van Amnesty.

Het Bestuur stelt vooraf het (meerjaren)beleidsplan en -begroting van Amnesty Nederland vast, net als de jaarlijkse begroting. Het Bestuur stelt het jaarplan voor het volgende jaar vast.

Gedurende het jaar rapporteert de directeur over de actuele inhoudelijke, financiële en personele zaken tijdens de bestuursvergaderingen. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het Bestuur over de voortgang op de mensenrechtenprogramma’s alsook over de inkomsten en bestedingen. De directeur legt het Bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het beleidsplan voor. Op basis hiervan kan het Bestuur eventueel bijsturen. Naast deze vaste momenten, worden bestuursleden door het jaar heen op specifieke onderwerpen geconsulteerd door de directeur of andere managementteamleden. Het Bestuur stelt achteraf het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert de externe accountant het Bestuur over zijn bevindingen.

 • Bestuursvergaderingen in 2015

Het Bestuur kwam in 2015 zeven keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werden onder meer de uitvoering van het beleid en de financiële stand van zaken besproken. Ook werden actuele zaken aan de orde gesteld, zoals de terugkoppeling op activiteiten die ondernomen waren binnen campagnes en de voortgang van de ontwikkeling van de mensenrechtenprogramma’s van Amnesty Nederland. In de vergadering van april stelde het Bestuur het jaarverslag en de jaarrekening van 2014 vast. In de vergadering van oktober stelde het Bestuur het jaarplan en de begroting voor 2016 vast. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn ook de vergaderingen van de Ledenraad voorbereid. Een terugkerend onderwerp op de bestuursvergaderingen was de uitvoering van de reorganisatie in 2014. Het Bestuur stelde de inbreng vast van Amnesty Nederland voor het internationale consultatieproces betreffende de strategic goals van de internationale beweging voor de periode 2016-2019. De voortgang van de uitvoering van het internationale Africa Human Rights & Growth-programma kwam aan de orde. Drie bestuursleden namen in 2015 deel aan de tweejaarlijkse internationale vergadering van Amnesty International waar onder andere de internationale strategie voor de jaren 2016 tot en met 2019 is vastgesteld. De voorzitter van het Bestuur nam deel aan de jaarlijkse vergadering van voorzitters van nationale afdelingen van Amnesty International.

 • Onkostenvergoeding

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten, telefoonkosten en dergelijke, op basis van werkelijk gemaakte kosten. De bestuurskosten bedroegen € 3.371 in 2015.

Samenstelling Bestuur

Ila Kasem, voorzitter

Gekozen als voorzitter op 14 mei 2011, in functie getreden op 9 juni 2011.

Directievoorzitter Van de Bunt Adviseurs

Nevenfuncties: Consultant en aandeelhouder Vanderkruijs, partner in executive search, Bestuurslid Wereld Natuur Fonds (WNF) Groot-Brittannië, Lid Raad van Toezicht van het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK), Bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), Voorzitter Marokko Fonds, Bestuurslid Stichting Giving Back, Lid Raad van Toezicht ROC Mondriaan, Lid Raad van Commissarissen VIRe

 

René Peters, lid

Gekozen als lid in 2009, herkozen op 9 juni 2012, op 27 juni 2015 na twee termijnen van drie jaar statutair afgetreden.

Directeur-grootaandeelhouder Peters Management Services B.V.

Nevenfuncties: Voorzitter Bestuur instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)

 

Marieke Schoenmakers, lid

Gekozen als lid in 2011.

Directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en vice-voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten te Den Haag

Nevenfuncties: Voorzitter van de Vereniging voor Hoger Kunstonderwijs en bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

 

Jeanine Wubbels, lid

Gekozen op 9 juni 2012, herkozen op 27 juni 2015.

Juridisch Adviseur Stichting NuRecht

Nevenfuncties: Werkgroeplid NJCM Werkgroep Duurzame Ondernemen en Mensenrechten, Student-assistent, RSM Leerstoel International Business & Human Rights

 

Richard Goldstein, penningmeester

Gekozen in de functie van penningmeester in 2010, herkozen op 15 juni 2013.

Partner bij PWC Accountants N.V.

Nevenfuncties: Geen

 

Heleen de Jonge van Ellemeet, lid/secretaris

Gekozen als lid in 2011; op 9 juni 2012 gekozen in de functie van secretaris, herkozen op 27 juni 2015.

Directeur van Stichting Migratierecht Nederland

Nevenfuncties: Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

 

Egbert Myjer, lid

Gekozen als lid in 2012. Herkozen voor een tweede termijn door de Ledenraad op 28 november 2015.

Gepensioneerd oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2004-2012), Emeritus hoogleraar Mensenrechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Nevenfuncties: Commissioner International Commission of Jurists (ICJ), Bestuurslid UAF (sinds november 2012), Lid redactie Netherlands Human Rights Quarterly, Lid Board International Service for Human Rights, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

 

Radboud van Delft, lid

Gekozen als lid in juni 2015.

Directeur van Rank a Brand

Nevenfuncties: Geen

 

Joukje Janssen, lid

Gekozen als lid op 28 november 2015.

Director Sustainability en Responsible Governance bij PWC.

Nevenfuncties: Geen

Directie

De werkzaamheden van Amnesty Nederland worden gecoördineerd door het Landelijk Secretariaat (hoofdkantoor) onder verantwoordelijkheid van één directeur. De Directie heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern, zoals is vastgelegd in het directiestatuut. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. De directeur bereidt alle voorstellen voor het Bestuur voor, voert besluiten uit en legt verantwoording af aan het Bestuur over de bereikte resultaten en de daarvoor gebruikte middelen.

 

SAMENSTELLING DIRECTIE

 

Eduard Nazarski, directeur

Nevenfuncties: Bestuurslid Goede Doelen Nederland (voorheen Vereniging van Fondsenwervende Instellingen, VFI) en Bestuurslid Goede Doelen Platform.

 

 • Beloning directeur

Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Amnesty Nederland de adviesregeling ‘Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. Deze adviesregeling is in 2015 aangepast.

Het Bestuur dient volgens de regeling met enige regelmaat het salaris van de directeur te toetsen aan de norm voor een maximaal jaarinkomen. Dat gebeurde recent in februari 2016. Daarbij is een zogenaamde BSD-score van 460 punten vastgesteld met een maximaal bruto jaarinkomen van € 124.233, bij een 40-urige werkweek en voor een periode van 12 maanden (exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten). Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, 12 maanden) van directeur Eduard Nazarski bedroeg in 2015 € 106.675. Het jaarinkomen van de directeur van Amnesty Nederland voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen in 2015.

De bezoldiging van de directeur inclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten kwam in 2015 neer op € 135.705. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden behandeld in de jaarrekening in de toelichting op de staat van baten en lasten.

 

 • Functioneren directeur

Eens per jaar heeft de directeur een functioneringsgesprek met de voorzitter en secretaris van het Bestuur. In de gesprekken kijkt men of de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en hoe de verhouding tussen de directeur en het Bestuur is. Dit gesprek is ook in 2015 gevoerd en vastgelegd.

Overige

Leer- en verbeterpunten van het bestuursmodel

Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. Met het instellen van de Ledenraad in 2010 (ter vervanging van de Algemene Ledenvergadering) is het bestuursmodel van Amnesty verder ontwikkeld. Inzet is te komen tot een bestuurs- en toezichthoudende structuur die een scherper onderscheid maakt tussen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen, waarbij de verenigingscultuur van Amnesty gerespecteerd wordt. Met de instelling van de Ledenraad is het toezicht op het Bestuur versterkt; het Bestuur legt meer dan in het verleden verantwoording af aan een gekozen vertegenwoordiging van de leden.

 

Effectieve en doelmatige besteding van beschikbare middelen

Amnesty heeft een gedegen planningsstructuur met als doel haar doelstellingen op de meest effectieve en doelmatige wijze te realiseren. We werken met een internationale meerjarenstrategie die een periode van zes jaar beslaat. Binnen dat kader worden het beleid en de doelstellingen van Amnesty vastgesteld. Voor elke doelstelling zijn strategieën bepaald met daaraan gekoppeld concrete maatstaven waaraan we de voortgang kunnen meten.

Iedere twee maanden worden de kerncijfers over inkomsten, uitgaven en andere bedrijfsmatige gegevens geleverd aan het managementteam en iedere vier maanden aan het Bestuur. Deze gegevens maken tijdige bijsturing mogelijk. Vanaf maart 2014 zijn deze kerncijfers maandelijks opgeleverd in de vorm van een ‘management informatie dashboard’.

Een van de maatstaven voor de doelmatigheid van onze bestedingen is de omvang van de kosten van beheer en administratie. Binnen de branche (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen, VFI) zijn afspraken gemaakt om kosten op eenduidige wijze toe te rekenen om zo vergelijking tussen organisaties mogelijk te maken. Het Bestuur van Amnesty heeft het percentage van de kosten voor beheer en administratie bepaald op 4 tot 6 procent. In 2014 besteedde Amnesty 12,5 procent van de totale bestedingen aan beheer en administratie. Doordat de kosten van de reorganisatie volgens de regels van de jaarverslaggeving bij ‘Beheer en administratie’ gerekend moeten worden, komt het kostenpercentage voor beheer en administratie dit jaar eenmalig hoog uit.

De monitoring van de effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen aan de beleidsprioriteiten, de organisatiebrede hoofdpunten, is een voortdurend aandachtspunt. Daarbij staan de gewenste mensenrechtenverbeteringen centraal. Lees in hoofdstuk 7.2 hoe Amnesty haar inzicht in verandering verbetert.

Amnesty Nederland heeft te maken met verschillende risico’s in haar werk. De belangrijkste risico’s liggen op het gebied van inkomsten, imago en bedrijfsvoering. Met risicomanagement zet de organisatie zich er voor in die risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht voor het werk van Amnesty Nederland en ook voor de internationale Amnesty-beweging. Door het jaar heen wordt de risicoanalyse geactualiseerd als vast onderdeel van de planning & control-cyclus. Dit stelt ons in staat om belangrijke risico’s tijdig te onderkennen en beheersmaatregelen in te stellen zodat schade in het bereiken van onze doelstellingen voorkomen of beperkt kan worden. Op basis van deze risicoanalyses houden management en Bestuur zicht op de belangrijkste risico’s voor de organisatie.

Op basis van risicoanalyses betreffende de terugloop van structurele inkomsten (voornamelijk bijdragen van leden) heeft in 2014 een reorganisatie plaatsgevonden. Om de inkomsten en uitgaven in balans te houden, is er bezuinigd. Het resultaat is dat Amnesty Nederland vanaf begin 2015 krachtig kan opereren vanuit een kleinere en flexibele organisatie. Een ander voorbeeld is dat er in 2014 een anti-corruptiebeleid voor de organisatie is vastgesteld en ingevoerd, met als doel om het risico van fraude te beperken.

 

Onze relatie met belanghebbenden

Amnesty Nederland heeft met verschillende groepen belanghebbenden te maken.

 

Belanghebbenden voor wie, en vaak ook met wie, wij ons werk doen zijn:

 • Slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande hun veiligheid en privacy.
 • Mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenverdedigers die door ons worden ondersteund. Meer en meer leggen wij deze samenwerking contractueel vast.
 • Amnesty-afdelingen buiten Nederland met wie wij bilateraal samenwerken. De aard van deze samenwerking leggen wij in onderling overleg vast.

Belanghebbenden met wie wij ons werk doen zijn:

 • Leden en donateurs. Wij informeren hen over campagnes, acties, plannen en resultaten. Leden ontvangen naar behoefte onze bladen. Leden kunnen invloed uitoefenen door hun stem uit te brengen bij verkiezingen en zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Aan donoren die aan een specifiek project steun geven wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang.
 • Actieve leden, vrijwilligers en activisten. deelnemers aan Amnesty’s schrijfacties en de Amnesty-groepen ontvingen in 2014 het blad Amnesty in Actie. Jaarlijks kunnen Amnesty-groepen en andere activisten zich inschrijven voor acties waarvoor zij eventueel actiepakketten ontvangen om activiteiten te kunnen organiseren.
 • Samenwerkingspartners. Inhoudelijke en financiële samenwerkingen worden in een contract of anderszins schriftelijk vastgelegd en regelmatig gezamenlijk geëvalueerd. In het jaarverslag wordt per type samenwerking een overzicht gegeven van de organisaties waarmee wij samenwerken. Lees elders in dit jaarverslag meer over onze samenwerkingspartners.
 • Publiek. Via onze website kan het publiek informatie vinden over ons werk. Vragen, klachten of suggesties kunnen via de website, schriftelijk of telefonisch worden gesteld of ingediend. Met klachten wordt omgegaan volgens een klachtenprotocol. Wij brengen regelmatig persberichten uit over ons werk. Eenmaal per twee jaar doen wij een breed imago-onderzoek over kennis over en waardering van ons werk door het Nederlandse publiek en door onze leden. Tussentijds wordt verdiepend onderzoek gedaan.

Managementteam

Het managementteam bestaat vanaf januari 2015 uit de directeur en vijf afdelingsmanagers. De functies van clustermanager en afdelingshoofd zijn in de reorganisatie van 2014 komen te vervallen. De directeur voert tweewekelijks overleg met het managementteam.

 

SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM IN 2015

 

Simone Appelman, manager Mobilisatie en Actie

 

Bart van Kuijk, manager Fondsenwerving en Marketing

 

Michael Salemink, manager Ondersteuning

 

Paul Helsloot, manager Media en Politieke Zaken

 

Wilco de Jonge, manager Mensenrechtenbeleid

Nevenfuncties: Penningmeester/algemeen bestuurslid van de Stichting Vredeswetenschappen, Mentor van de jury van de Max van der Stoel-award, Lid van de Adviesraad van Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO).

 

 • Leer- en verbeterpunten van het bestuursmodel

Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. Met het instellen van de Ledenraad in 2010 (ter vervanging van de Algemene Ledenvergadering) is het bestuursmodel van Amnesty verder ontwikkeld. Inzet is te komen tot een bestuurs- en toezichthoudende structuur die een scherper onderscheid maakt tussen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen, waarbij de verenigingscultuur van Amnesty gerespecteerd wordt. Met de instelling van de Ledenraad is het toezicht op het Bestuur versterkt; het Bestuur legt meer dan in het verleden verantwoording af aan een gekozen vertegenwoordiging van de leden.

 

 • Effectieve en doelmatige besteding van beschikbare middelen

Amnesty heeft een gedegen planningsstructuur met als doel haar doelstellingen op de meest effectieve en doelmatige wijze te realiseren. We werken met een internationale meerjarenstrategie die een periode van zes jaar beslaat. Binnen dat kader worden het beleid en de doelstellingen van Amnesty vastgesteld. Voor elke doelstelling zijn strategieën bepaald met daaraan gekoppeld concrete maatstaven waaraan we de voortgang kunnen meten.

Iedere twee maanden worden de kerncijfers over inkomsten, uitgaven en andere bedrijfsmatige gegevens geleverd aan het managementteam en iedere vier maanden aan het Bestuur. Deze gegevens maken tijdige bijsturing mogelijk. Vanaf maart 2014 zijn deze kerncijfers maandelijks opgeleverd in de vorm van een ‘management informatie dashboard’.

Een van de maatstaven voor de doelmatigheid van onze bestedingen is de omvang van de kosten van beheer en administratie. Binnen de branche (Goede Doelen Nederland) zijn afspraken gemaakt om kosten op eenduidige wijze toe te rekenen om zo vergelijking tussen organisaties mogelijk te maken. Het Bestuur van Amnesty Nederland heeft het percentage van de kosten voor beheer en administratie bepaald op 4 tot 6 procent. In 2015 besteedde Amnesty Nederland 4,5 procent van de totale bestedingen aan beheer en administratie.

De monitoring van de effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen aan de beleidsprioriteiten en de mensenrechtenrechtenprogramma’s, is een voortdurend aandachtspunt. Daarbij staan de gewenste mensenrechtenverbeteringen centraal. Lees in het hoofdstuk ‘Ons werk’ (Strategie en beleid) hoe Amnesty haar inzicht in verandering verbetert.

Amnesty Nederland heeft te maken met verschillende risico’s in haar werk. De belangrijkste risico’s liggen op het gebied van inkomsten, imago en bedrijfsvoering. Met risicomanagement zet de organisatie zich ervoor in die risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht voor het werk van Amnesty Nederland en ook voor de internationale Amnesty-beweging. Door het jaar heen wordt de risicoanalyse geactualiseerd als vast onderdeel van de planning & control-cyclus. Dit stelt ons in staat om belangrijke risico’s tijdig te onderkennen en beheersmaatregelen in te stellen zodat schade in het bereiken van onze doelstellingen voorkomen of beperkt kan worden. Op basis van deze risicoanalyses houden management en Bestuur zicht op de belangrijkste risico’s voor de organisatie. Lees in het hoofdstuk ‘Over Amnesty’ meer over risicomanagement.

 

Relatie met belanghebbenden

Amnesty Nederland heeft met verschillende groepen belanghebbenden te maken.

Belanghebbenden voor wie, en vaak ook met wie, wij ons werk doen zijn:
Slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande hun veiligheid en privacy.
Mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenverdedigers die door ons worden ondersteund. Meer en meer leggen wij deze samenwerking contractueel vast.
Amnesty-afdelingen buiten Nederland waarmee wij bilateraal samenwerken. De aard van deze samenwerking leggen wij in onderling overleg vast.

Belanghebbenden met wie wij ons werk doen zijn:
Leden en donateurs. Wij informeren hen over campagnes, acties, plannen en resultaten. Leden ontvangen naar behoefte onze bladen. Leden kunnen invloed uitoefenen door hun stem uit te brengen bij verkiezingen en zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Aan donoren die aan een specifiek project steun geven wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang.
Actieve leden, , lokale groepen, vrijwilligers en activisten. Ons werk en onze acties zijn alleen mogelijk door de vele betrokken mensen in het land die zich inzetten voor mensenrechten. Zij worden op verschillende manieren geïnformeerd over ons werk en mogelijkheden zich in te zetten voor Amnesty. Bijvoorbeeld via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en het blad Wordt Vervolgd. Via die kanalen leggen wij ook verantwoording af over ons werk.
Samenwerkingspartners. Inhoudelijke en financiële samenwerkingen worden in een contract of anderszins schriftelijk vastgelegd en regelmatig gezamenlijk geëvalueerd. In het jaarverslag wordt per type samenwerking een overzicht gegeven van de organisaties waarmee wij samenwerken. Lees meer over onze samenwerkingspartners in het hoofdstuk ‘Ons werk’ (Onze werkwijze) en zie het overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden in de bijlage.
Publiek. Via onze website kan het publiek informatie vinden over ons werk. Vragen, klachten of suggesties kunnen via de website, schriftelijk of telefonisch worden gesteld of ingediend. Met klachten wordt omgegaan volgens een klachtenprotocol. Lees meer over deze procedure in hoofdstuk ‘Over Amnesty’. Wij brengen regelmatig persberichten uit over ons werk. Eenmaal per twee jaar doen wij een breed imago-onderzoek over kennis over en waardering van ons werk door het Nederlandse publiek en door onze leden. Tussentijds wordt verdiepend onderzoek gedaan.

Samenwerkingspartners

Dit overzicht beperkt zich tot de belangrijkste samenwerkingsverbanden, waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn en/of met een financiële omvang van meer dan € 10.000 per jaar.

 

Samenwerking gericht op financiering

Amnesty Nederland krijgt financiële steun van:

 • Adessium Foundation
 • ASN Bank
 • Flexi-Plan
 • Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (MFS-II)
 • Hartstra Stichting
 • Nationale Postcode Loterij
 • Open Society Foundations
 • Stichting Retourschip
 • Triodos Bank

 

Samenwerking met zuidelijke partners

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • KontraS (Indonesië)
 • Northern Uganda Human Rights Partnership, olv. GWED-G (Uganda)
 • Protection International (DRC/Brussels)
 • Assodip (DRC)
 • Ufarep (DRC)
 • ‘Accessing Justice in Rural Sierra Leone’ Coalition (Sierra Leone)
 • South Kordofan and Blue Nile Monitoring Network (Sudan)
 • Twungurane Coalition (Burundi), olv. COPED-Burundi
 • International Youth Human Rights Movement (Rusland)
 • South Sudan Law Society (South Sudan)
 • Karamoja Human Rights Consortium olv. DADO (Uganda)

 

Samenwerking met nationale Amnesty-afdelingen

Amnesty Nederland werkt vooral samen met:

 • Amnesty International Vlaanderen
 • Amnesty International Turkije
 • Amnesty International Moskou/Rusland
 • Amnesty International Mali
 • Amnesty Brazilië

 

Coalities

Amnesty Nederland doet mee aan:

 • Geen kind in de cel
 • #WithSyria
 • Control Arms Campaign

 

Platforms

Amnesty Nederland maakt deel uit van:

 • Breed Mensenrechten Overleg
 • Breed Mensenrechten Overleg Nederland
 • Breed NGO-overleg Indonesië
 • Colombia platform
 • DRC Congo Platform
 • MVO Platform
 • Platform Mensenrechteneducatie

Institutionele samenwerkingsverbanden

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
 • De Balie inzake de Vrijheidslezingen
 • COC inzake het Pride Fonds
 • FNV Mondiaal, PAX, Milieudefensie, Oxfam Novib en de Dierenbescherming inzake de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer
 • FNV, NIMD, Free Press Unlimited, Hivos, ActionAid, ICCO en Oxfam Novib inzake Zimbabwe Watch
 • Goede Doelen Nederland
 • GPPAC, PAX en Free Press Unlimited inzake “Freedom from Fear” alliantie
 • Lowlands
 • Lawyers 4 Lawyers
 • Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Open Society Justice Initiative, Control Alt Delete (Blikopeners/IZI-Solutions) en Radar inzake programma “Etnisch profileren”
 • Peace Brigades International
 • Pinkpop
 • Rechters voor Rechters
 • Protestantse Diakonie Amsterdam, Dokters van de Wereld, INLIA, Kerk in Actie en Stichting LOS inzake project “Mensen zonder verblijfsrecht”
 • Human Rights Watch, Supporters Direct Europe, Terre des Hommes, Transparency International Germany, International Trade Union Confederation, Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, UNI World Athletes inzake “Sport and Rights Alliance”.
 • Stichting Movies that Matter
 • Stichting Vredeswetenschappen en de Rotterdam School of Management inzake de instelling van de Leerstoel International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management
 • VluchtelingenWerk, Pharos, SMAK, Stichting Arq, ASKV en Johannes Wier Stichting inzake het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)
 • Verzetsmuseum
 • VNG, College voor de Rechten van de Mens, University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), en Gemeente Utrecht in het Netwerk Mensenrechten Lokaal
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 • Anne Frank Stichting
 • Humanity House
 • College voor de Rechten van de Mens, VOS/ABB, Vereniging Openbaar Onderwijs, Stichting Leerplan Ontwikkeling, KPC Groep, Anne Frank Stichting en Humanity House inzake Mensenrechteneducatie
 • Zwarte Cross (de Feestfabriek).