Onze werkwijze

Zo werkt Amnesty

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waar iedereen vrij is en gelijk wordt behandeld. Daar zetten we verschillende middelen voor in.

Amnesty’s werkwijze in een notendop: als we ergens op de wereld een schending van mensenrechten signaleren, vermoeden of er een melding van ontvangen, wordt dit door onze researchers direct onderzocht. Staat het onrecht onomstotelijk vast, dan wordt het openbaar gemaakt door middel van rapporten, persberichten en via onze sociale media. Tegelijkertijd worden wereldwijd honderdduizenden mensen gemobiliseerd om in actie te komen. Zoals in Nederland onze leden (deels georganiseerd in lokale groepen) en andere activisten. Daarnaast lobbyen onze medewerkers bij de regering en internationale organisaties om in te grijpen. Zo weten de autoriteiten in het land dat de mensenrechten schendt dat de wereld over hun schouder meekijkt en oefenen we druk uit om de schending te stoppen. Geen van deze activiteiten staat op zichzelf. Om resultaten te boeken zetten we in veel gevallen een mix van activiteiten in. Deze versterken elkaar, en kunnen gezamenlijk een beslissende invloed uitoefenen. Zo weten we dat politici niet alleen gevoelig zijn voor kwalitatieve argumenten, maar vaak ook – of juist – voor berichtgeving in de media en discussie op social media. Om die reden zoeken we voor onze standpunten media-aandacht, en verspreiden we ze actief via sociale media.

Onderzoek

Goede en betrouwbare informatie vormt de basis van ons werk. Amnesty-onderzoekers verzamelen gegevens over schendingen van mensenrechten. Zij spreken met slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen, onderzoeken gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze gebruiken digitale informatie, zoals satellietbeelden, analyseren gegevens, doen forensisch onderzoek, en leggen dit op foto’s vast. De onderzoeksgegevens worden openbaar gemaakt in onze rapporten en vormen de basis voor al onze activiteiten. In 2015 brachten we honderd rapporten uit met daarin de bevindingen van onze onderzoekers.

Amnesty Nederland deed in 2015 onderzoek naar schendingen in ons land. Samen met Dokters van de Wereld en de Stichting LOS bracht Amnesty Nederland in maart een rapport uit over isolatie in vreemdelingendetentie. Naar aanleiding hiervan besloot staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor een snelle ingebruikname van bodyscans die visitaties deels overbodig maken. Amnesty Nederland publiceerde daarnaast een onderzoek waarin werd geconcludeerd dat de voorzieningen uit het bed-bad-brood akkoord voor ongedocumenteerden niet voldoen aan de mensenrechtennormen. Met het rapport Spreken is zilver, zwijgen is fout werd onderzocht wat de Nederlandse inzet is voor mensenrechtenverdedigers in Saudi-Arabië. De conclusie spreekt voor zich: ‘Het zwijgen over de repressie van mensenrechtenverdedigers past in een trend van ongemakkelijk stilzwijgen, waarbij Nederland weigert bondgenoot Saudi-Arabië aan te spreken op zeer ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder oorlogsmisdaden in Jemen.’

Actie

Amnesty voert actie om schendingen van mensenrechten te stoppen en te voorkomen. Wereldwijd mobiliseren we hiervoor zo veel mogelijk mensen met massale handtekeningenacties en grote publieksacties. Verkeert iemand in acuut gevaar, dan sturen we wereldwijd binnen 48 uur een spoedactie uit. Zo wordt de druk op de autoriteiten opgevoerd. We dringen bijvoorbeeld aan op vrijlating van mensen die ten onrechte vastzitten, op eerlijke processen en op het voorkomen van marteling. Amnesty richt zich ook op bedrijven die bijdragen aan mensenrechtenschendingen. We voeren eveneens actie voor berechting van daders, om nieuwe schendingen te voorkomen. En met onze groetenacties steken we gewetensgevangenen en mensenrechtenverdedigers een hart onder de riem. Hierbij is de inzet van onze activisten en lokale groepen van groot belang.

Steun aan onze acties door betrokken Nederlanders is essentieel. Hoe meer mensen onze acties steunen, des te groter is onze vuist tegen onrecht. In totaal groeide onze achterban in 2015 met bijna 100.000 mensen. Amnesty’s achterban telt daarmee in totaal bijna 660.000 mensen.

Het jaar begon met een demonstratie op 15 januari, toen honderden mensen voor de deur van de Saudische ambassade in Den Haag stonden. Ze lieten hun stem horen voor de Saudische blogger Raif Badawi, die tot tien jaar cel en duizend stokslagen was veroordeeld. Het hele jaar stonden we op elke vrijdag met twee mensen in stil protest voor de ambassade.

Op de veertien Bevrijdingsfestivals in mei hadden ervaren groepsleden en kersverse vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen met de actie ‘SOS Europa: Eerst mensen, dan grenzen’. Het was een protest tegen het feit dat Europa haar buitengrenzen steeds verder sluit voor vluchtelingen, waardoor die gedwongen zijn een steeds gevaarlijker oversteek te maken. Al eerder hadden we om maatregelen gevraagd om mensenlevens op de Middellandse Zee te redden. Op het Plein in Den Haag werden honderden grafstenen geplaatst voor de naamloze vluchtelingen die op zee waren verdronken. In september begonnen we een online petitie gericht aan premier Rutte voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid. Deze werd in zeer korte tijd door bijna 71.000 mensen ondertekend, van wie circa 20 procent voor het eerst een Amnesty-petitie ondertekende. De boodschap werd kracht bijgezet door vierhonderd deurmatten met de tekst ‘Welcome’ voor de deur van de Tweede Kamer. Zowel in de geschreven pers als op televisie en sociale media werd aandacht aan de actie besteed. Aan het begin van de zomer werd het aantal reddingsoperaties op de Middellandse Zee weer opgevoerd.

We grepen de handelsmissie en het parallel lopende staatsbezoek aan China van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan om de Nederlandse regering te vragen niet alleen over handelsbelangen te praten, maar ook de mensenrechten ter sprake te brengen. In een brief werden premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Koenders opgeroepen in China aandacht te vragen voor de vervolging van mensenrechtenverdedigers en de repressieve wetten die de vrijheid van meningsuiting onderdrukken. In paginagrote advertenties in enkele landelijke dagbladen en radiospots legden we deze vraag ook expliciet neer bij de koning. Via onze website en sociale media verspreidden we een video-oproep aan de koning. Deze bleef niet onopgemerkt. Nederlandse media berichtten uitvoerig over de actie en de video werd op Facebook 200.000 keer bekeken. Actie, lobby en (sociale) media versterkten elkaar en maakten het mogelijk om op het juiste moment publiekelijk druk uit te oefenen. Minister Koenders reageerde met een nieuwsbericht dat er écht aandacht zou zijn voor mensenrechten tijdens de missie. Koning Willem-Alexander bracht in China tot twee keer toe de mensenrechtensituatie publiekelijk ter sprake en benadrukte het belang van de rechtsstaat.

Het jaar eindigde met de inzet van duizenden mensen die op allerlei manieren meededen met de Schrijfmarathon op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Er werden meer dan 100.000 brieven geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan, op 355 locaties in het land, georganiseerd door lokale Amnesty-groepen of bijvoorbeeld door buurthuizen of boekhandels. Op 19 februari 2016 kregen we het verheugende nieuws dat Albert Woodfox, voor wie massaal geschreven werd, was vrijgelaten.

In 2015 zetten 251 lokale Amnesty-groepen (met totaal ongeveer 2.248 leden) zich in voor acties. Deze groepen vormen door de lokale aanwezigheid een belangrijke basis van onze beweging in het land. Ze verzamelden handtekeningen onder petities, informeerden mensen over Amnesty-acties, zamelden geld in, informeerden de lokale media en zamelden handtekeningen in onder onze petities. Sommige groepen zetten zich lange tijd in voor een specifiek dossier. Met brieven aan autoriteiten vragen ze blijvend aandacht voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen die vaak al lang gevangenzitten. Een andere groep mensen wil graag individueel bijdragen aan Amnesty’s acties. Dat kan bijvoorbeeld door (online en offline) brieven te schrijven naar autoriteiten, te collecteren, mee te doen aan sms-, App- of e-mailacties, of via onze website een groetenkaart te sturen. Daarnaast ondersteunden ook in 2015 veel flexvrijwilligers (3.167 mensen) ons bij allerlei activiteiten zoals het invoeren van gegevens en inpakwerkzaamheden op het hoofdkantoor.

José van Aaken steunt Amnesty al sinds 1978. ‘Dat was rondom het Wereldkampioenschap Voetbal in Argentinië. Het was mijn eerste kennismaking met Amnesty, en sindsdien is de liefde gebleven.’ José heeft zich altijd op vele manieren voor Amnesty en de mensenrechten ingezet. Als ‘gewoon’ lid, maar ook als collectant en als deelnemer aan Amnesty’s bliksemacties. ‘En ik verspreid berichten van Amnesty via Facebook. Binnen mijn familie ben ik een soort ambassadeur! Het is belangrijk om het bekend te blijven maken, vooral ook aan jongeren. Zij zijn de toekomst.’

Lobby

Amnesty lobbyt bij regeringen om mensenrechten een prominente rol te geven in het binnen- en buitenlandbeleid en om onderdrukkende wetten aan te passen, waardoor mensenrechtenschendingen effectiever kunnen worden aangepakt. We proberen via lobby bij de Europese Unie, Raad van Europa, het Internationaal Olympisch Comité of de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, en ook bij bedrijven maatregelen tot stand te brengen die groter respect voor de mensenrechten bewerkstelligen. Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen of in individuele zaken. Onze lobbyisten dringen aan op de totstandkoming van internationale verdragen, en dragen daar ook inhoudelijk aan bij. Dit leidde al eerder tot onder meer het VN-Verdrag tegen Marteling en het Internationaal Strafhof.

Amnesty Nederland beschikt voor uiteenlopende onderwerpen over betrouwbare en unieke informatie, analyses en standpunten die politiek relevant zijn. Wij brengen deze dan ook actief onder de aandacht bij de relevante ministeries en Tweede Kamerleden. Dit doen we via gesprekken en brieven, maar ook via (sociale) media. We schrijven ministers aan over onze zorgpunten, en spreken ze waar mogelijk. Kamerleden verzoeken we onder meer om onze zorgen en vragen in te brengen in overleggen met de ministers, mondeling of in de vorm van Kamervragen. Op deze manier zijn we in feite doorlopend in gesprek met de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en – in mindere mate – met die van Binnenlandse Zaken over het Nederlandse beleid, en kunnen we geregeld nuttige invloed uitoefenen.

Bij de Tweede Kamer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken lobbyen we op onze prioriteitslanden Turkije, Saudi-Arabië, Rusland, China en Indonesië. Daarnaast zijn er strategische prioriteiten waarop gelobbyd wordt, zoals internationale veiligheid, waarbij het gaat over de missies in Irak en Syrië, etnisch profileren door de politie, het migratiedossier, mensenrechtenverdedigers en de meest ernstige mensenrechtenschendingen, waarbij in 2015 aandacht werd gevraagd voor de situatie in Sudan, Zuid-Sudan, Nigeria, Syrië, Irak en Jemen. Ook lobbyen we bij intergouvernementele organisaties, waaronder de VN-Mensenrechtenraad.

Voorlichting

Bewustwording over mensenrechten is een belangrijk doel van ons werk, wat wij proberen te bereiken door voorlichting en educatie. In onze doellanden wordt met speciale trainingen bewustwording over het belang van mensenrechten vergroot. Zo leren lokale activisten voor hun rechten op te komen en er met succes actie voor te voeren. En we ontwikkelen richtlijnen voor wetshandhavers zoals politieagenten, waarmee buitensporig geweld en marteling tijdens de uitvoering van hun werk wordt tegengegaan.

Er was in 2015 in ons land veel media-aandacht voor onze rapporten, acties, filmpjes en advertenties op het terrein van onder meer de onderdrukking van de vrije meningsuiting in Azerbeidzjan (Sport en Mensenrechten), de doodstraf, de wreedheden van Boko Haram in Nigeria, het staatsbezoek van de koning aan China, de Saudische gewetensgevangene Raif Badawi en de vluchtelingencrisis. We deden in 2015 in totaal 164 radio- en televisie-interviews, tegen 110 interviews in 2014. Veel interviews worden gedaan door de woordvoerders en de directeur, maar we schuiven ook steeds vaker onze eigen experts en internationale collega’s naar voren. We zien dat die toenemende media-aandacht in veel gevallen bijdraagt aan concrete lobbyresultaten.

In onze doellanden geven we ook voorlichting. We werken via ons Human rights capacitybuilding programme (Huricap) samen met lokale partnerorganisaties in zwakke regio’s in Afrika. Met het programma willen we de capaciteit van lokale mensenrechtenorganisaties versterken en het activisme in gemeenschappen bevorderen. > Lees meer over Huricap.

Volgens internationale mensenrechtenverdragen, zoals het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind, moeten kinderen les krijgen over mensenrechten. In Nederland is educatie over mensen- en kinderrechten echter niet standaard in het onderwijscurriculum opgenomen. Daarom lobbyde Amnesty, samen met het Platform Mensenrechteneducatie en het College voor de Rechten van de Mens, bij de overheid om het basis- en middelbare onderwijs ‘human rights based’ te krijgen. Onze lobby heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. In het definitieve advies van Onderwijs2032 [overhandigd aan staatssecretaris Dekker op 23 januari 2016] staat dat burgerschap een prominentere plaats binnen het curriculum moet krijgen. De kern van burgerschap bestaat uit vier concrete onderdelen, waaronder ‘de betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijks (samen)leven’.

Sociale media
Voorlichting vindt ook plaats via sociale media. Deze zijn niet weg te denken als kanaal voor de verspreiding van onze informatie en weblogs. Ook onze lokale groepen vragen via sociale media aandacht voor Amnesty’s activiteiten. Een toenemend aantal mensen bezoekt de website naar aanleiding van posts op sociale media. Onze weblogs, waarin we nadere duiding geven aan actuele en politieke ontwikkelingen of bijvoorbeeld individuele verhalen of achtergronden schetsen, zijn in 2015 tweemaal zo goed bezocht als in 2014.

Ons bereik via sociale media is in 2015 fors gegroeid. Zo nam het aantal volgers op Facebook met 35.000 toe, waardoor het totaal nu op 104.000 staat. Op Twitter groeide het aantal met 3.500 waarmee het totaal in 2015 op 17.400 volgers komt. Amnesty is inmiddels ook op Instagram (700 volgers) en LinkedIn te volgen (325 volgers in 2015). We investeren in de productie van goede visuals (foto’s, infographics, video) in onze online communicatie. We lanceerden een nieuwe blogsite, en een nieuwe site voor ‘de vluchtgroep’ (de groep van uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam) en produceerden een aantal zeer breed gedeelde filmpjes, onder andere in het kader van de campagne Sport en Mensenrechten, over Raif Badawi en Amnesty’s doodstrafrapport.

Wordt Vervolgd
We zetten ook onze eigen media actief in. In Amnesty’s maandblad Wordt Vervolgd verschenen aansprekende en relevante artikelen die niet alleen informatief zijn, maar in een aantal gevallen ook hielpen om ons politieke punt te maken, zoals bijvoorbeeld de noodzaak om in het buitenlandse beleid niet alleen voor stille diplomatie te kiezen. Sommige ervan werden opgepikt door de mainstream media, zoals het interview met de Amsterdamse burgemeester Van der Laan over het vreemdelingenbeleid en het interview met Abdullah Al-Mansouri, die jarenlang in Iran gevangengehouden werd. Uit lezersonderzoek blijkt dat Wordt Vervolgd ervaren wordt als zeer informatief, actueel en toegankelijk. De lezers zijn tevreden met de omvang en frequentie van het blad. Er is brede waardering voor de verschillende onderwerpen en rubrieken. Dit geldt zeker ook voor het nieuws over Amnesty, waarvoor sinds begin dit jaar een extra pagina is vrijgemaakt.

Mensenrechteneducatie
Amnesty vindt mensenrechteneducatie erg belangrijk. Het stelt jongeren in staat om kennis te vergaren en vaardigheden en gedrag te ontwikkelen waardoor zij in staat zijn om gelijkheid en rechtvaardigheid in hun omgeving te bevorderen. Amnesty Nederland heeft een zeer succesvol programma Mensenrechteneducatie. Met kwalitatief hoogwaardige lesmaterialen en gastdocenten – goed getrainde vrijwilligers – bereiken we al jarenlang tienduizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

‘Het allerbelangrijkste is de bewustwording. Dat kinderen zich realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat je gewoon naar school kunt, dat je ouders genoeg geld verdienen om kleren voor je te kopen, dat je mag sporten en dat je een goede opvoeding krijgt. Als dat blijft hangen, ben ik al heel blij.’ Liesbeth Mulder, gastdocent uit Voorschoten.

 

Samenwerking

Om veranderingen in de mensenrechtensituatie in onze doellanden te bereiken zijn partnerschappen met mensenrechtenorganisaties en -activisten ter plekke, inclusief Amnesty-secties, van grote betekenis. Samenwerking met partners kan leiden tot meer impact doordat we samen meer kennis en invloed hebben dan afzonderlijk. Amnesty kan de capaciteit van deze lokale partners en activisten versterken door hen toegang te geven tot kennis, door onze ervaring te delen, en via onze (internationale) lobbykanalen en (internationale) donoren. Bovendien vergroten we onze slagkracht in samenwerkingsverbanden, doordat we een bredere achterban kunnen betrekken en meer maatschappelijk draagvlak kunnen creëren.
In de bijlage staat een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden, waarbij meerdere afdelingen van Amnesty Nederland betrokken zijn en/of waarmee meer dan € 10.000 per jaar is gemoeid.

In het afgelopen jaar zijn vijf samenwerkingsverbanden geëvalueerd, waarvan hieronder een korte reflectie is opgenomen.

Samenwerking met Nationale Postcode Loterij
De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij vormde voor Amnesty ook in 2015 weer een belangrijke bron van inkomsten: € 3,6 miljoen. Amnesty maakt in haar media en op evenementen kenbaar dat haar werk mede mogelijk wordt gemaakt door de steun van de Postcode Loterij. De Postcode Loterij zet op haar beurt haar media in om aandacht te vragen voor mensenrechten.

In 2015 werd de samenwerking met de Postcode Loterij geëvalueerd. De uitkomst daarvan was positief en de samenwerking is vanaf 2016 weer met vijf jaar verlengd. We dienden ook een aanvraag in voor een extra project: het opzetten van een speciaal Crisis Response-team dat bestaat uit onderzoekers, forensisch experts en communicatiespecialisten. Tijdens het Goed Geld Gala van 26 januari 2016 kregen we te horen dat het extra project is gehonoreerd.

‘Amnesty en de Nationale Postcode Loterij hebben een samenwerking die al teruggaat tot 1996. Werken aan een wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd staat bij ons hoog in het vaandel, en daarom ondersteunen we Amnesty van harte. Dit leidt al jaren tot mooie samenwerkingen op zowel inhoudelijk als communicatief gebied. Omdat er op dit moment wereldwijd zoveel gewapende conflicten en crises zijn, hebben we uit de loterijopbrengst van 2015 het Extra Project ‘Protect Civilians’ aan Amnesty toegekend. In het kader van dit project wordt een Crisis Response Unit opgezet waarmee razendsnel onderzoek naar mensenrechtenschendingen in conflictgebieden kan worden gedaan. We kijken erg uit naar de eerste resultaten op dit terrein.’
— Margriet Schreuders, Hoofd goede doelen Nationale Postcode Loterij

Samenwerking met PAX voor vrede
Sinds 2010 vormt Amnesty samen met PAX voor vrede (hiervoor IKV PAX Christi), Free Press Unlimited en het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) de alliantie ‘Freedom from Fear’. Hierin wordt samengewerkt op het gebied van vrede, mensenrechten en conflictpreventie in diverse fragiele en repressieve staten, zoals Sierra Leone, Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Vanuit het Medefinancieringsstelsel II ontving Amnesty hiervoor de afgelopen vijf jaar subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat werd gebruikt voor capaciteitsversterking van mensenrechtenactivisten in Afrika (Huricap).

Amnesty’s expertise op het gebied van capaciteitsversterking, monitoren en documenteren van schendingen, en mensenrechteneducatie sluit goed aan bij de kennis en ervaring van PAX op het gebied van conflictpreventie, faciliteren van vredesprocessen, lobby en advocacy. Daarom dienden PAX en Amnesty gezamenlijk in 2014 een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een strategisch partnerschap voor ‘Pleiten en beïnvloeden’ voor 2016-2020.

Begin 2015 werd bekend dat de ‘Freedom from Fear’-alliantie als een van de vijfentwintig strategische partners is geselecteerd. Het programmavoorstel kreeg de hoogste inhoudelijke beoordeling. In de loop van 2015 is het Strategisch Partnerschap met het ministerie verder vormgegeven en hebben Amnesty en PAX nieuwe afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking binnen dit nieuwe partnerschap. Zo is afgesproken dat PAX optreedt als penvoerder en dat Amnesty de overheidssubsidie uitsluitend zal gebruiken voor de capaciteitsversterking van lokale partners in Afrika en het Midden-Oosten.

Samenwerking met Adessium Foundation
De samenwerking tussen Amnesty en Adessium Foundation bestaat al vele jaren. Adessium Foundation streeft naar een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens en natuur en medemenselijkheid. Om deze missie invulling te geven steunt Adessium Foundation voor drie jaar onder meer Amnesty’s project ‘Mensen zonder verblijfsrecht in Nederland’. Met de bijdrage van Adessium kon Amnesty in 2015 – naast haar werk op vreemdelingenbewaring – onderzoek doen naar ‘mensenrechten op straat’ ofwel: de mensenrechten van mensen die zich zonder verblijfsrecht in Nederland bevinden. Tevens is een start gemaakt met een onderzoek naar mensenrechten tijdens het traject van uitzettingen.

Samenwerking met ASN Bank
Ook in 2015 droeg de ASN Bank weer ruimhartig bij aan Amnesty’s werk. ASN-klanten met een Ideaalspaarrekening of een ASN Creditcard kunnen ervoor kiezen dat de ASN Bank namens hen twee Amnesty-projecten steunt: ons werk in Afrika via het Human rights capacity-building programme (Huricap) en ons International Centre for International Justice in Den Haag. Daarnaast is via de communicatiekanalen van de ASN Bank aandacht besteed aan het werk en aan acties van Amnesty. Ook aan de Schrijfmarathon 2015 op 10 december deed de ASN Bank weer mee door het opzetten van een eigen schrijflocatie in hun kantoor.

Amnesty ziet een grote meerwaarde in deze samenwerking. Gezamenlijk komen beide partners op voor de mensenrechten en wordt er zichtbaarheid aan elkaars werk gegeven. Voor het komende jaar streven we ernaar om de samenwerking verder uit te bouwen.

‘Om onze missie te realiseren, werken wij samen met mensen en organisaties die onze visie op een sociale, duurzame samenleving delen. Door bij te dragen aan elkaars doelstellingen vergroten we onze gezamenlijke daadkracht. De ASN Bank is in 1960 opgericht als vakbondsbank, en daarom is respect voor mensenrechten voor ons vanzelfsprekend. Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverdragen. Daarom is samenwerking met Amnesty International voor ons een vanzelfsprekende keuze.’
— Ewoud Goudswaard, Algemeen directeur van de ASN Bank

Samenwerking met Movies that Matter
In 2016 is het vijftien jaar geleden dat het Amnesty International Filmfestival werd opgericht. Tien jaar geleden verzelfstandigde het filmfestival tot Stichting Movies that Matter. Sindsdien is Amnesty hoofdpartner van het Movies that Matter Festival. Amnesty onderschrijft de doelstelling van Movies that Matter om ‘ogen te openen voor mensenrechten’ met films en debat. Het festival draagt via het krachtige medium film direct bij aan Amnesty’s doelstellingen op het gebied van educatie, campagnes en programma’s. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is het jaarlijkse MBO-debat, waarbij scholieren op het festival met elkaar in discussie gaan over actuele mensenrechtenthema’s.

In 2015 is het hoofdpartnerschap met drie jaar verlengd. Ook de samenwerking rondom het filmprogramma A Matter of ACT, waarin mensenrechtenactivisten centraal staan, wordt gecontinueerd. Naast de vertoning van de films waarin de activisten centraal staan is er voor hen een uitgebreid programma, met onder meer bezoeken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, ngo’s en persinterviews. In 2015 is besloten om een tweede label te lanceren: de Amnesty Selection. Daarbij gaat het om films die inhoudelijk aansluiten op onze actuele campagnes en programma’s en waarbij Amnesty actief bijdraagt aan het randprogramma bij deze films.

‘We staan nu tien jaar met veel plezier op eigen benen, maar hebben veel te danken aan onze moeder Amnesty die ons bijstaat met raad en daad, en zich als hoofdpartner aan ons verbonden heeft. Met films over mensenrechten openen we de ogen van jong en oud in binnen- en buitenland. Op ons jaarlijks festival in Den Haag brengen we filmmakers, mensenrechtenactivisten, experts en publiek met elkaar in contact. De beste films gaan “On Tour” langs zestien steden. Met ons educatieprogramma bereikten we vorig jaar 125.000 leerlingen in het middelbaar onderwijs. En jaarlijks ondersteunen we 25 filmfestivals in landen waar de persvrijheid in het geding is. We zijn er trots op dit te kunnen doen, mede dankzij de steun van Amnesty International.’
— Ali Remmelts, Zakelijk directeur Movies that Matter

 

Fondsenwerving

De financiële bijdragen van onze 250.000 leden vormen sinds de oprichting van Amnesty het financiële fundament van onze beweging. We kunnen ons werk alleen doen dankzij hun trouwe steun. Dit zorgt voor financiële zelfstandigheid die maakt dat we onafhankelijk en objectief ons werk kunnen doen. In 2015 mochten we ruim 15.000 nieuwe leden verwelkomen. Ook hebben bijna 25.000 leden hun bijdrage verhoogd zodat we nog meer kunnen doen voor mensenrechten wereldwijd.