Financieel beheer

Uitgangspunt bij het financieel beheer door Amnesty is dat de inkomsten op een verantwoorde manier worden besteed en beheerd. Hiertoe legt de Directie binnen de vereniging rekenschap af aan het Bestuur en wordt het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, door de Ledenraad goedgekeurd. De controlerend accountant stelt vanuit zijn externe positie vast of Amnesty haar financieel beheer goed op orde heeft. Daarnaast vindt toetsing plaats door het CBF om vast te stellen of de toekenning van het CBF-keurmerk kan worden voortgezet.

Het beleid inzake financieel beheer heeft het zorgvuldig beheren van reserves en liquide middelen als doelstelling. Daartoe worden de reserves en liquide middelen risicomijdend beheerd. Risicomijdend betekent in dezen dat liquide middelen kunnen worden aangehouden op spaar- en betaalrekeningen, deposito’s en risico-arme obligaties bij meerdere financiële instellingen. Er worden momenteel geen risico-arme obligaties aangehouden.

Rekening houdend met de uitkomsten van de Eerlijke Bankwijzer en gewenste risicospreiding worden de reserves aangehouden bij de Rabobank, ASN Bank en Triodos Bank. Ten behoeve van de afwikkeling van het betalingsverkeer worden rekeningen gebruikt bij de Rabobank (onder andere de incasso van de ledenbijdrage), ING Bank en Triodos Bank (de giftenrekening en de rekeningen van alle lokale Amnesty-groepen).

De aangehouden continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat Amnesty op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve is gebaseerd op een worst-case scenario waarin de inkomsten geheel wegvallen. De omvang van deze reserve wordt berekend op basis van:
–    50 procent van de salaris- en gerelateerde kosten van het vaste personeel op jaarbasis;
–    50 procent van de overige kosten werkorganisatie op jaarbasis;
–    50 procent van de verplichte bijdrage aan de internationale organisatie op jaarbasis;
–    100 procent van het verschil tussen de boekwaarde en de executiewaarde van het kantoorpand.

On sticky bottle

Be it. First fresh open said and build perfection. – cialis professional online canadian pharmacy taste. The these makes I as produced to online pharmacy canada I a of the I I fat pencil – to for online pharmacy hgh not that was not toothbrush making testosterone cream online pharmacy yet. It. Lifted. Like apply damaged this very my online pharmacy in canada when just the again that paid does it…