Amnesty Nederland, de organisatie

Landelijk secretariaat

Na de reorganisatie van het Landelijk Secretariaat van Amnesty Nederland in 2014, stond 2015 in het teken van de nieuwe organisatie. De reorganisatie was nodig om per 2015 een balans te bereiken in de inkomsten en uitgaven van Amnesty Nederland, zodat de organisatie op de lange termijn financieel gezond blijft. Het aantal betaalde formatieplaatsen ging omlaag, er werd bezuinigd op de uitgaven aan activiteiten en een deel van het Amnesty-huis werd verhuurd aan andere organisaties. In ons mensenrechtenwerk zijn scherpere keuzes gemaakt, met de nadruk op een beperkter aantal prioriteiten.

 

Eind 2015, ongeveer een jaar na de reorganisatie, vond een ‘finetuning’ plaats. Met een vragenlijst werden alle 160 betaalde en vrijwillige medewerkers gevraagd in hoeverre de belangrijkste doelen uit het reorganisatieplan behaald zijn. In totaal vulden 65 medewerkers de vragenlijst in. Het merendeel is van mening dat het reorganisatieproces soepel verlopen is, dat de besluitvorming sneller geworden is en dat de interne communicatie is verbeterd. Daarnaast vindt ruim 40 procent van de medewerkers dat de organisatie flexibeler geworden is, dat er meer oog is voor impact en dat taken duidelijker belegd zijn. Aandachtspunten voor 2016 zijn de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers en de verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen, zodat het werk nog efficiënter georganiseerd wordt. Deze uitkomsten zijn eind 2015 besproken door het managementteam (MT) en meegenomen in de afdelingsplannen voor 2016 en in de strategieontwikkeling.

Onze medewerkers

Voor de medewerkers van Amnesty stond 2015 in het teken van de opbouw van de nieuwe organisatie met een beperktere formatie. Er is veel aandacht en zorg uitgegaan naar de organisatieontwikkeling. Met een externe partner is het veranderproces naar een toekomstbestendige organisatie ingezet. Het jaar begon met een samenwerkconferentie om afspraken te maken over de uitvoering van de nieuwe strategie. De regiegroep, een dwarsdoorsnede van de organisatie, maakte samen met het MT een plan van aanpak om de uitkomsten en actieplannen uit de samenwerkconferentie op een achttal thema’s nader uit te werken in werkgroepen. Aandachtpunten waren onder andere: interne communicatie, afdelingsoverstijgende samenwerking in projecten en relatiemanagement. Dit leidde onder meer tot het wekelijks ‘trapmoment’, waarin alle medewerkers in een kwartier op de trap over actuele zaken worden bijgepraat. En ter voorbereiding van de jaarplannen voor 2016 waren er organisatiebrede strategische werkoverleggen. De uitdaging voor de komende jaren ligt in het samen verder vormgeven en professionaliseren van de nieuwe organisatie. Ook bracht 2015 het afscheid van veel medewerkers met zich mee. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de vertrekkende medewerkers. Het merendeel van de boventallige medewerkers heeft gebruikgemaakt van het begeleidingstraject, waaraan een outplacementtraject was gekoppeld. Een deel daarvan is inmiddels doorgestroomd naar een andere betaalde baan of het zelfstandig ondernemerschap.

 • Ziekteverzuim
  Tijdens de periode van reorganisatie en in het afgelopen jaar hebben de leidinggevenden, de medewerkers, Human Resources (HR) en de bedrijfsarts nauw samengewerkt met het oog op preventie en de begeleiding tijdens het verzuim. Wederom is het verzuimcijfer gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, van 4,4 procent in 2013 en 2,8 procent in 2014 naar 2,4 procent in 2015.
 • Opbouw van de nieuwe organisatie
  In 2015 is een begin gemaakt met de vernieuwing van het vrijwilligers-, stage-, werving- en selectiebeleid, het veiligheidsbeleid, het beleid rondom buitenlandse reizen, het arbobeleid en de digitalisering van het personeels- en salarissysteem. In 2016 gaan we hiermee verder zodat het beleid en de systemen aansluiten op de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast zal het komende jaar ook specifiek aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van de medewerkers, de interne en externe mobiliteit van de medewerkers, het vergroten van de diversiteit binnen Amnesty en het moderniseren van het arbeidsvoorwaardenpakket, zodat dit beter aansluit op de wensen en behoeften van de organisatie en de medewerkers.
 • Ondernemingsraad
  In 2015 trad een nieuwe ondernemingsraad (OR) aan. Omdat er minder kandidaten waren dan plaatsen, was een verkiezing niet nodig. In eerste instantie bestond de OR uit zes leden – drie betaalde medewerkers en drie vrijwilligers – en later is nog een betaalde medewerker toegetreden. In samenwerking met de OR zijn twee preventiemedewerkers aangesteld. Het preventieteam, waarin de OR ook vertegenwoordigd is, heeft zich onder andere beziggehouden met de actualisering van het arbobeleid en de implementatie van het beleid aangaande gewenste omgangsvormen. Het afgelopen jaar is er ook met de OR gesproken over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Deze gesprekken worden in 2016 voortgezet.

MVO

Amnesty Nederland wil duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren, met respect voor mens, milieu en maatschappij. We willen ervoor waken dat de organisatie op welke wijze dan ook betrokken zou zijn bij schendingen van mensenrechten. Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid hebben dan het eigen werkterrein. Ook op sociaal, ecologisch en economisch gebied willen we erop toezien dat het handelen van de organisatie en haar medewerkers geen negatieve gevolgen heeft.

Amnesty International is een van de grondleggers van de International Non-Governmental Organizations’ Accountability Charter. Dit handvest is bindend voor alle nationale Amnesty-afdelingen en het Internationaal Secretariaat. Het beoogt best practice-standaarden voor publieke verantwoording en transparantie te bereiken voor alle ondertekenaars. Amnesty is ook gehouden aan andere interne en externe standaarden, zoals het keurmerk van het Nederlands Centraal Bureau Fondsenwering.

In 2015 lag de focus van Amnesty Nederland op het aanpassen van de interne bedrijfsvoering als gevolg van de uitkomsten van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer. Amnesty Nederland bankiert van oudsher bij de ING Bank en Rabobank voor de ontvangst van giften en het tijdelijk onderbrengen van geld dat niet direct kan worden besteed. In de loop van de tijd zijn hier spaarrekeningen bij de ASN Bank en Triodos Bank bij gekomen. Bij de Triodos Bank is een rekening geopend voor het ontvangen van door donoren overgemaakte giften. Hiermee wordt beter recht gedaan aan de uitkomsten van de Eerlijke Bankwijzer. De drie rekeningen bij de ING Bank zijn nog actief omdat leden/donoren hun betalingsverkeer vaak al vele jaren op deze manier laten uitvoeren. Het wijzigen van deze betaalstroom kan alleen worden uitgevoerd door de geldgever. Het aantal betalingen op deze rekeningen zal geleidelijk afnemen. De Triodos-rekening is nu onze primaire giftenrekening waarvan het rekeningnummer actief wordt gecommuniceerd (via onze website en in brochures en flyers).

Amnesty Nederland heeft via een tussenpersoon een aantal verzekeringen lopen om bedrijfsrisico’s af te dekken. In de tweede helft van 2015 is de tussenpersoon verzocht onze verzekeringspolissen over te brengen naar de best scorende verzekeraar uit de Eerlijke Verzekeringswijzer. Een complicerende factor hierin is dat niet alle verzekeraars alle risico’s afdekken. Dat betekent dat er polissen zullen zijn die ondergebracht zijn/blijven bij een minder goed scorende verzekeraar. Echter, indien meerdere verzekeraars de gevraagde dekking aanbieden, zullen we de betreffende polis bij de best presterende verzekeraar onderbrengen. Verzekeringen worden op het eerst mogelijke moment van het beëindigen van de polis ondergebracht bij de volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer best scorende verzekeraar. In 2016 richten we ons op het toetsen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bestaande en nieuwe leveranciers en samenwerkingspartners.

Klachten

Risicomanagement

Amnesty Nederland heeft te maken met verschillende risico’s in haar werk. De belangrijkste risico’s liggen op het gebied van een veranderende wereld, inkomsten, imago en bedrijfsvoering. Met risicomanagement zet de organisatie zich ervoor in die risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht voor zowel het werk van Amnesty Nederland als voor de internationale Amnesty-beweging. Door het jaar heen wordt de risicoanalyse geactualiseerd als vast onderdeel van de planning- en control-cyclus. Dit stelt ons in staat belangrijke risico’s tijdig te onderkennen en beheersmaatregelen in te stellen, zodat schade in het bereiken van onze doelstellingen kan worden voorkomen of beperkt. Op basis van deze risicoanalyses houden management en Bestuur zicht op de belangrijkste risico’s voor de organisatie.

 

 • De juiste keuzes maken: vooruitkijken en strategie bepalen

In een veranderende wereld houdt Amnesty in de gaten of politieke en maatschappelijke ontwikkelingen kansen of bedreigingen vormen voor de mensenrechten, of er nieuwe issues als mensenrechtenkwesties opdoemen, en welke ontwikkelingen er zijn bij andere maatschappelijke organisaties. Doel daarvan is om tijdig te kunnen inspelen op veranderingen en als mensenrechtenbeweging impact te blijven behalen.

Bescherming van de mensenrechten is een internationale aangelegenheid. Om dit effectief te laten zijn dienen staten, via hun buitenlands beleid, naleving van mensenrechten door andere staten te bevorderen en soms af te dwingen. Dit vereist dat leidende staten binnen de internationale gemeenschap mensenrechten een belangrijke plaats geven in hun buitenlands beleid. Nu machtsverhoudingen in de wereld verschuiven, kan het zo zijn dat opkomende machten andere waarden of belangen voorrang geven boven mensenrechten. Bijvoorbeeld de staatssoevereiniteit, sociale rechtvaardigheid of traditionele waarden. Neergaande machten raken tegelijkertijd meer gericht op het behoud van hun eigen positie en nationale belangen. Het belang dat wordt gehecht aan naleving van de mensenrechten kan hierdoor kleiner worden, zowel in relaties tussen staten onderling als tegenover internationale instellingen als de Verenigde Naties. Tekenen hiervan zagen we recent in de patstellingen rond Syrië in de VN-Veiligheidsraad en in de afnemende samenwerking van Afrikaanse Unie-lidstaten met het Internationaal Strafhof. In de gewapende conflicten in Irak, Syrië, Jemen en Afghanistan staat het respect van staten voor beginselen van internationaal humanitair oorlogsrecht ogenschijnlijk steeds meer onder druk. De vluchtelingencrisis in en rond Europa heeft nadelige gevolgen voor het mensenrechtenbeleid van de EU. Ook in terrorismebestrijding zien we nationaal en internationaal een nieuwe golf van beveiliging en militarisering, die mensenrechten onder druk zet.

Het verkennen van deze ontwikkelingen draagt bij aan het formuleren van beleidsopties voor Amnesty International en besluitvorming daarover. Zo werkt Amnesty sinds enkele jaren aan capaciteitsopbouw van de mensenrechtenbeweging in opkomende machten als Brazilië en India. Doel hiervan is om via de civil society in die landen bij te dragen aan lokale verbetering van de naleving van mensenrechten, en om druk te kunnen uitoefenen op het buitenlands beleid. Amnesty Nederland draagt hieraan bij door het uitvoeren van strategische verkenningen. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de (toekomstige) plaats van mensenrechten in het buitenlands beleid van opkomende machten, en de manieren waarop niet-gouvernementele organisaties dat kunnen beïnvloeden. Daarover wordt gepubliceerd in de reeks Shifting Power and Human Rights Diplomacy. Op het terrein van mensenrechtenbescherming via multilaterale instellingen, zoals de VN, zal Amnesty Nederland in 2016 en 2017 scenariostudies doen inzake vluchtelingenbescherming en het Internationaal Strafhof, en een horizonscan om ‘emerging issues’ te identificeren.

 

 • De juiste dingen doen: zorgen voor impact op mensenrechtengebied

Iedere vier jaar worden binnen de internationale Amnesty-beweging de strategische doelen bepaald, mensenrechtenprogramma’s vastgesteld en internationale campagnes ontwikkeld. In 2015 gebeurde dit voor de periode van 2016 tot en met 2019. Daarbij wordt steeds meer toegewerkt naar afstemming van de prioriteiten en werkprocessen van alle Amnesty-organisaties over de wereld, om als beweging meer mensenrechtenimpact te behalen.

Amnesty Nederland koos binnen deze internationale strategie en prioriteiten voor het uitvoeren van een beperkt aantal meerjarenprogramma’s en deelname aan internationale projecten op basis van strategische afwegingen. Daarbij is de vraag belangrijk op welke onderwerpen Amnesty Nederland de meeste meerwaarde kan bieden om mensenrechtenimpact te behalen. Tijdens de uitvoering van ons werk monitoren we de voortgang om onze aanpak te verbeteren en/of in te spelen op actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn er evaluaties van onze programma’s en worden daaruit geleerde lessen bepaald en gedeeld.

 

 • Ons werk goed doen: kwaliteit en betrouwbaarheid

Kwaliteit van ons werk en betrouwbaarheid van de organisatie zijn voor Amnesty International van het hoogste belang. Om daar zorg voor te dragen worden diverse maatregelen toegepast.

Goed Bestuur – Amnesty past de algemeen aanvaarde codes en richtlijnen van de goededoelensector toe, zoals de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Wijffels.

Mensenrechtenonderzoek – Het onderzoek van Amnesty International naar mensenrechtenschendingen wordt uitgevoerd op basis van een protocol dat als doel heeft de kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen.

Wet- en regelgeving – Wij zorgen ervoor dat wij op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zodat Amnesty Nederland in overeenstemming met wet- en regelgeving kan opereren. Voorbeelden van relevante wet- en regelgeving zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens, financiële en jaarverslaggevingsrichtlijnen, wet- en regelgeving op het gebied van personeel.

Samenwerkingspartners – Amnesty toetst voor het aangaan van een nieuwe samenwerking de kwaliteit en betrouwbaarheid van samenwerkingspartners. Dit gebeurt aan de hand van richtlijnen uit ons MVO-beleid en een ‘due diligence’-checklist. Ook wordt de samenwerking periodiek geëvalueerd.

Efficiënt en doelmatig werken – Om zo efficiënt en doelmatig mogelijk te werken zorgen wij ervoor dat onze processen en systemen op orde zijn. Dat houdt in dat taken, verantwoordelijkheden en mandaten duidelijk belegd zijn.

Verantwoording – Wij zorgen voor een transparante verantwoording over ons werk en onze middelen. Informatie wordt snel via onze website en sociale media beschikbaar gesteld, onze jaarrekening wordt gecontroleerd door externe accountants, en wij zorgen ervoor dat we voldoen aan rapportagevoorwaarden van donoren.

 

 • Operationele risico’s

Reputatie – Het vertrouwen dat onze achterban in ons heeft, is een kostbaar goed. Dat vertrouwen kan schade oplopen, bijvoorbeeld doordat een incident in de goededoelensector zijn weerslag heeft op onze organisatie. In zulke gevallen is het van belang dat wij zorgvuldig omgaan met ‘negatief’ nieuws en adequaat reageren op de ontstane situatie. Daarvoor hanteren wij een crisiscommunicatieplan.

Veiligheid – Het werk van Amnesty Nederland in andere landen brengt onvermijdelijk een aantal risico’s met zich mee. Ons veiligheidsbeleid en reisprotocol beperken de veiligheidsrisico’s van medewerkers die in het kader van hun werk naar andere landen reizen.

Voorkomen van calamiteiten in de bedrijfsvoering – Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen, bijvoorbeeld bij brand of bij het uitvallen van de elektriciteit, hanteert Amnesty Nederland een Noodplan. In 2015 zijn de BHV-processen geactualiseerd; deze zijn ook van toepassing op de huurders in ons pand. In 2016 gaan we ons IT-informatiebeveiligingsbeleid verder ontwikkelen.

Financiële risico’s (inkomsten) – Iedere maand worden de door Amnesty Nederland gerealiseerde inkomsten gemonitord en door het managementteam besproken om belangrijke risico’s en kansen te signaleren. Op basis daarvan worden eventuele aanpassingen in de financiële planning gemaakt.

Fraude en corruptie – Amnesty Nederland voert een zerotolerancebeleid tegen fraude en corruptie. De verdeling van bevoegdheden binnen Amnesty Nederland tot het nemen van besluiten, het aangaan van financiële verplichtingen, het beschikken over de geldmiddelen van de vereniging en het ondertekenen van overeenkomsten en contracten, is vastgelegd in onze Procuratieregeling. Bij vermoedens van oneigenlijk gebruik van financiële middelen volgt Amnesty Nederland de procedures die zijn vastgelegd in ons anti-corruptiebeleid.

Vooruitblik op 2016